Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Poniedziałki z Webquestem

1. Cele ogólne innowacji:

Kształcenie kompetencji kluczowych. Nauczanie i uczenie się metodą WebQuest z wykorzystaniem idei konstruktywizmu, konektywizmu i internalizacji. Organizowanie uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TIK i otwartych zasobów Internetu. Wykorzystanie zainteresowań uczniów komputerem i internetem. Organizacja przestrzeni edukacyjnej wspierającej proces uczenia się.

2. Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa:

Uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe, nauczą się przemyślanego i konstruktywnego korzystania z zasobów internetu wyszukiwania informacji, selekcji, wartościowania, internalizacji wiedzy i kreowania swoich własnych treści. Rozwiną kompetencje społeczne umiejętność pracy w zespole, liderowanie, negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów, jak również umiejętności posługiwania się TIK. 60 uczniów pozna WebQuest jako metodę uczenia się. Nowatorstwem jest metoda WebQuest
i organizacja przestrzeni edukacyjnej.

3. Opis innowacji:

Interdyscyplinarna innowacja dla uczniów kl.I A i B. Raz w miesiącu, w poniedziałek na przedmiotach: historia, wos, religia, zaj. art. informatyka, uczniowie będą pracować w 34 os. zespołach i realizować wybrany problem badawczy metodą WebQuest.
W trakcie pracy muszą skorzystać m.in. ze źródeł internetowych. Szczegółowa instrukcja WebQuest obejmuje: temat, wprowadzenie, zadania, źródła, ewaluacja i będzie dostępna w Internecie. Efekt pracy końcowej ma formę elektroniczną z zastosowaniem TIK.

Twórcze piątki

1. Cele ogólne innowacji:

Kształcenie u uczniów umiejętności logicznego rozumowania na poziomie analizy dostępnych informacji i wyciągania wniosków. Promowanie u uczniów podejścia naukowego (na podstawie badań z września 2015 tylko 10% uczniów reprezentuje typ badawczy). Wdrożenie uczniów w dociekanie naukowe. Umożliwienie skutecznego i świadomego nauczania i uczenia się uczniów (kurs Młody Mistrz i ćwiczenia pamięci). Motywowanie ucznia do samodzielnego planowania swojego rozwoju.

2. Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa:

Uczniowie wykorzystują techniki zdobywania umiejętności i wiedzy, które są odpowiednie do ich własnych stylów uczenia się: kinestetyków, wzrokowców, słuchowców, co może zwiększy efektywność nauczania i wpłynie na ich poczucie pewności siebie. Zgodnie z teorią Bloooma przez działanie nauczą się wnioskowania i argumentowania oraz rozumowania matematycznego. Przy tym nowatorskim nauczaniu uczniowie osiągną wyższe umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych co ułatwi im planowanie własnego rozwoju w przyszłości.

3. Opis innowacji:

Twórcze piątki to innowacja metodyczna. Adresatami są uczniowie kl. drugich. Realizowana będzie przez 2 lata na matematyce, chemii i biologii. Raz w miesiącu,
w piątek odbywać się będą blokowe 3 godz. zajęcia z matematyki, chemii, biologii, na których uczniowie wykonują eksperymenty i doświadczenia. Na innych lekcjach odbędą także kurs z programu Młody Mistrz, poznają: techniki efektywnego uczenia się, zasady myślenia naukowego, a także doświadczają ćwiczeń rozwijających pamięć krótkotrwałą.

W świat matematyki z Akademią Khana

1. Cele ogólne innowacji:

Kształcenie kompetencji kluczowych. Rozwój u uczniów samodzielności i systematyczności. Eksponowanie kryterium sukcesu. Udzielanie informacji zwrotnej. Motywowanie do samodzielnej i indywidualnej pracy w dowolnym czasie. Rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia. Bezstresowe wyrównanie braków z poprzednich etapów edukacyjnych. Dostosowanie zadań do umiejętności ucznia. Utrwalanie rozwiązywanych wcześniej zadań przez rozwiązywanie testów mistrzowskich.

2. Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa:

Większa motywacja do pracy samodzielniej dzięki gratyfikacji – punkty, odznaki, poziomy, a także rywalizacji i natychmiastowej informacji zwrotnej. Możliwość monitorowania procesu nauczania i postępów ucznia przez nauczyciela. Wyższe wyniki w nauce. Nowatorskie jest podejście do pracy samodzielnej uczniów jako świadomego, autonomicznego, zgodnego z własnymi rozpoznanymi możliwościami, zdolnościami i preferencjami poznawczymi procesu uczenia się i platforma edukacyjna Khan Academy.

3. Opis innowacji:

W proces nauczania zostaje włączona platforma edukacyjna Khan Academy (https://pl.khanacademy.org) jako nowoczesna praca samodzielna ucznia w szkole, w domu oraz dowolnym miejscu z dostępem do internetu. Zarejestrowany uczeń kl. I-III ćwiczy w swoim własnym tempie z dopasowującym się środowiskiem platformy. Przy każdym zadaniu wskazówki lub filmy ułatwiają rozwiązanie. Uczeń samodzielnie porusza się po „mapie wiedzy” lub rozwiązuje zadania rekomendowane przez nauczyciela.

Orientuj się! Orientacja moją pasją

1. Cele ogólne innowacji:

Popularyzacja i promocja: biegów i marszów na orientacje jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i wypoczynku w oparciu o cenne przyrodniczo obszary leśne na terenie Lasów Rychtalskich - kompleks leśny Ustronie. Rozwijanie aktywności fizycznej oraz umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie. Zrozumienie związku aktywności fizycznej ze zdrowiem. Budzenie zamiłowania i szacunku do przyrody.

2. Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa:

Wzrost świadomości uczniów o wpływie ruchu na funkcjonowanie organizmu. Nowe umiejętności utylitarne przydatne w trudnych sytuacjach. Zainteresowanie się nową w naszej szkole dyscypliną Biegi na Orientacje. 60 uczniów pozna zasady, terminologię i symbole mapowe oraz weźmie udział w treningu w lesie z mapą i kompasem. Co najmniej 10 uczniów wystartuje w zawodach. Nowatorstwem dla nas są Biegi na Orientację jako dyscyplina oraz zmiana organizacyjna polegająca na połączeniu
2 godzin wf celem treningu w terenie

3. Opis innowacji:

Innowacja rozszerzająca program wf o Biegi na Orientację w kl. IA i IB realizowana na 2 godzinach lekcyjnych w miesiącu. Biegi na Orientację nie są powszechnie znane. Zadaniem zawodnika jest odnalezienie w terenie określonej liczby punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie w jak najkrótszym czasie i w dowolny sposób. Bieg powinien być rozgrywany w terenie zalesionym. Start, PK i meta powinny wynikać z mapy, a odnalezienie punktów kontrolnych w terenie powinno być możliwe tylko za jej pomocą. O sukcesie decyduje bieg, orientacja nawigacji i szybkość.

Niemiecki nie tylko na lekcjach języka niemieckiego

1. Cele ogólne innowacji:

Kształcenie kompetencji kluczowych. Ułatwienie nauki słówek i zwrotów niemieckich uczniom wzrokowcom, słuchowcom, a najbardziej kinestetykom poprzez aktywowanie inteligencji wielorakich. Poszerzanie zasobów leksykalnych zdobytych na lekcjach. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych ze szczególnym naciskiem
na praktyczne zastosowanie języka obcego w życiu codziennym poprzez ćwiczenia o charakterze międzyprzedmiotowym. Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.

2. Spodziewane efekty, z uwzględnieniem nowatorstwa:

Uczeń utrwala słownictwo poznane na lekcji również na innych zajęciach edukacyjnych i podczas przerw. Zna podstawowe słówka niemieckie, charakterystyczne dla innych zajęć edukacyjnych, osiąga lepsze wyniki na sprawdzianach, diagnozach i egzaminie. Nowatorstwem jest nowoczesna wiedza neurodydaktyczna wykorzystana na zajęciach edukacyjnych; inna organizacja zajęć, fotorelacje z działań językowych, słownictwo charakterystyczne dla innych przedmiotów umieszczane w klasach.

3. Opis innowacji:

Innowacja będzie realizowana w kl. I i II na 2 godzinach lekcyjnych języka niemieckiego w każdym okresie. Uczniowie uczą się i utrwalają słówka też na innych zajęciach (w-f., zajęciach technicznych, biologii), używają języka niemieckiego w praktycznych zadaniach np. wykonując sałatkę, ćwicząc na w-f. Uczniowie fotografują działania a fotorelacje z opisem w języku niemieckim umieszczają w holu. Niektóre lekcje odbywają się poza szkołą (szkolny ogródek, lekcje w terenie). W każdej sali umieszczone są słówka niemieckie charakterystyczne dla danego przedmiotu.