Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Opatowie

główna
ogłoszenia
linki
kontakt

Aneks nr 1- średnia ważona ocen

Aneks nr 2 - progi procentowe na poszczególne oceny

Aneks nr 3 - kryteria oceniania zachowania

Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

 

§ 21.

Wewnątrzszkolne zasady oceniania uczniów wynikają z aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 22.

1. Cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć
3) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod prac dydaktyczno – wychowawczej.

2. Zakres oceniania wewnątrzszkolnego obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym-opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 23.

1. Terminy i rodzaje klasyfikacji uczniów.

1) Klasyfikację podsumowującą osiągnięcia uczniów z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustalanie ocen klasyfikacyjnych, przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego.
2) Śródroczną klasyfikację przeprowadza się raz w roku, przed feriami zimowymi, w styczniu.
3) Roczną klasyfikację przeprowadza się w czerwcu, przed wakacjami.

2. Datę klasyfikacji śródrocznej i rocznej ustala dyrektor na początku roku szkolnego.

 

§ 24.

1. Skala i sposób formułowania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych oraz końcowych ocen klasyfikacyjnych.

1) Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg skali określonej w obowiązującym Rozporządzeniu MEN:

a) stopień celujący - 6 - (cel)
b) stopień bardzo dobry - 5 - (bdb)
c) stopień dobry - 4 - (db)
d) stopień dostateczny - 3 - (dst)
e) stopień dopuszczający - 2 - (dop)
f) stopień niedostateczny - 1 - (ndst)

2) Dopuszcza się stosowanie znaków + i - przy ocenach cząstkowych, z zastosowaniem progów procentowych (Aneks nr 2)
3) Oceny bieżące, śródroczne i klasyfikacyjne ustala się wg skali z zastosowaniem średniej ważonej według zasad określonych w aneksie nr 1.
4) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny dopuszczająca, dostateczna, dobra, bardzo dobra i celująca.
5) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.
6) Na klasyfikację końcową składają się:

a) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
b) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
c) roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

§ 25.

Formy badania osiągnięć uczniów w zakresie wiedzy i umiejętności – Aneks nr 1 pkt. 2

 

§ 26.

1. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne.

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych treściami
b) podstawy programowej w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
c) na zajęciach wykazuje się postawą poszukującą, kreatywną,
d) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, na szczeblu powiatowym, wojewódzkim lub krajowym, posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2) Stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń który:

a) opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony treściami podstawy programowej w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości określone podstawą programową w danej klasie,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, podejmuje się wykonania zadań o charakterze dobrowolnym;

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, którego:

a) wiedza jest fragmentaryczna i wyrywkowa,
b) rozwiązuje ( wykonuje ) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
c) próbuje samodzielnie rozwiązywać zadania;

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który :

a) ma duże braki w wiedzy,
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne o niewielkim stopniu trudności (potrzebne w życiu),
c) osiąga cele przy wydatnej pomocy nauczyciela;

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, które uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
c) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

 

§ 27.

1. Forma informowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

1) Informacja dla ucznia o przewidywanej ocenie z przedmiotu jest dostępna w każdym momencie w dzienniku elektronicznym.
2) Uczeń zobowiązany jest do sprawdzania, analizowania i monitorowania własnych osiągnięć edukacyjnych w ciągu całego roku szkolnego.
3) Dziennik elektroniczny jest narzędziem wspomagającym proces uczenia się. Informacja o postępach w nauce pomaga uczniowi uczyć się i planować swój indywidualny rozwój.
4) W terminie 10 dni roboczych przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczeń i otrzymuje informację o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych przedmiotów od nauczyciela uczącego. Ocena jest widoczna w dzienniku elektronicznym.

 

§ 28.

1. Ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

1) Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej i klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych.
2) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia.
3) Oceny klasyfikacyjne są zapisywane w dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik elektroniczny, arkusz ocen).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodzica nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

1) Nauczyciel uzasadnia uczniowi lub rodzicowi wystawioną ocenę ustnie, a pisemnie wg życzenia.
2) Uzasadnienie winno zawierać ocenę spełnienia wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen.
3) Uzasadnienie wskazuje pozytywy i określa, które wymagania uczeń powinien uzupełnić.

3. Sprawdzone i ocenione prace pisemne, kontrolne dotyczące oceniania ucznia są jawne i udostępniane rodzicom w indywidualnej teczce ucznia na zebraniach i na każde żądanie rodzica w szkole.

1) Zapoznanie się z indywidualną teczką prac ucznia rodzic potwierdza złożeniem podpisu z datą.
2) Indywidualne teczki ucznia przechowuje się do 30 września następnego roku szkolnego.
3) W indywidualnych teczkach ucznia znajduje się karta monitorowania własnego rozwoju prowadzona przez ucznia w ciągu całego pobytu w gimnazjum. Karta jest jego własnością.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć, ponadto z wychowania fizycznego należy uwzględnić również systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej
5. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków, czyli:

1) wprowadza zajęcia wyrównawcze
2) i indywidualne konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne.

6. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Zasady oceniania:

1) Uczeń, który był nieobecny, ale jest usprawiedliwiony, w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie na zasadach określonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
2) Prace pisemne sprawdzające wiedzę i umiejętności są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.
3) W ciągu jednego dnia zajęć, może odbyć się jedna praca pisemna, a pięć w tygodniu.
4) Uczeń ma prawo wglądu do poprawionych prac klasowych, sprawdzianów, testów w ciągu 14 lub 21 dni od ich napisania.
5) Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki jest wliczana do średniej.
6) Dodatkowe zajęcia edukacyjne (kółka, fakultety, chór), nie są oceniane i nie mają wpływu na ocenę z przedmiotu.
7) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów).
8) Oceny z form pisemnych na forum klasy należy przekazywać, w miarę możliwości, tylko uczniowi.
9) Przy jednej godzinie tygodniowo zajęć edukacyjnych uczeń winien mieć co najmniej trzy oceny cząstkowe.
10) Przy dwóch godzinach tygodniowo zajęć edukacyjnych uczeń winien mieć co najmniej cztery oceny cząstkowe.
11) Przy trzech i więcej godzinach tygodniowo – co najmniej sześć ocen cząstkowych.
12) Oceny w skali od 1 do 6 ustala się wg szczegółowych procentowo określonych zasad uzyskiwania ocen cząstkowych (Aneks nr 2).
13) Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania osiągnięć uczniów w ciągu całego roku szkolnego.
14) Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z podstawy programowej:

a) nauczyciel obniża wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie dla uczniów z opiniami i orzeczeniami;
b) podczas pisemnych sprawdzianów, prac klasowych itp. Nauczyciel wyodrębnia zadania dla uczniów z orzeczeniami (różnicuje wymagania).

15) W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum podejmuje decyzje
o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego bądź informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza.
16) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
17) Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
18) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

 

§ 29.

1. Skala i tryb ustalania oraz sposób formułowania śródrocznej i rocznej oceny zachowania.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, innych nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia wg kryteriów i zasad określonych w aneksie nr 3.
4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się wg następującej skali:

1) wzorowe, skrót: „wz"
2) bardzo dobre, skrót: „bdb"
3) dobre, skrót: „db"
4) poprawne, skrót: „pop"
5) nieodpowiednie, skrót: „ndp"
6) naganne, skrót: „ng"

6. Śródroczne i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

7. Kryteria oceniania zachowania są określone w aneksie nr 3 str. 1-6
8. Suma punktów z 7 obszarów stanowi ocenę klasyfikacyjną zachowania zgodnie z następującym przedziałem punktowym – Aneks nr 3 str.7.
9. Ustalona przez wychowawcę klasy śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z trybem ustalania ocen klasyfikacyjnych.
10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11. Oceny klasyfikacyjne zachowania nie mają wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
12. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 30.

1. Tryb i forma egzaminów klasyfikacyjnych.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającego połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności , na wniosek ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej a z plastyki, muzyki, techniki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
9. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
10. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający :

1) imię i nazwisko ucznia,
2) klasa,
3) nazwiska i imiona nauczycieli,
4) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
5) przedmiot,
6) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
7) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego,
8) uzyskane oceny.

11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia oraz zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany„ lub „nieklasyfikowana„.
13. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna, z zastrzeżeniem paragrafu 32.
14. Ocena niedostateczna uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
15. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych, które są przeprowadzane zgodnie z przepisami, dotyczącymi tych egzaminów oraz przepisami rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania.

 

§ 31

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) nie zgadzają się z przewidywaną śródroczną i roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 10 dni roboczych przed śródrocznym i rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej (podanie, wniosek) w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną (ocenami). Pisemny wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły.
3. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego rodziców z przewidywaną śródroczną i roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywa się w formie pisemnej i ustnej, oddzielnie dla każdych zajęć edukacyjnych, dla których uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną śródroczną i roczną oceną klasyfikacyjną, w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń wpłynięcia do szkoły pisemnego wniosku lub podania ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów.
4. Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 3 dni roboczych (od wpłynięcia wniosku lub podania do sekretariatu szkoły) informuje na piśmie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o wyznaczonym terminie (dniu), czasie i miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w zakresie danych zajęć edukacyjnych.
5. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zawiera:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
2) termin tych czynności,
3) zadania sprawdzające,
4) ustaloną ocenę klasyfikacyjną
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

7. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających dołącza się do dziennika lekcyjnego. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
8. Ocenę uzyskaną przez ucznia w trakcie w/w czynności sprawdzających uznaje się za ostateczną przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z danych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
9. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 32.

1. Tryb odwoływania się od ustalonych ocen i forma sprawdzania zasadności odwołania tzw. sprawdzian ['egzamin' sprawdzający].
2. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
4. Odwołanie w formie pisemnej składa rodzic do dyrektora gimnazjum.
5. Dyrektor sprawdza zasadność odwołania.
6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

7. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
8. Termin uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.
9. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły, jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.

10. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

1) W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
2) Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) imię i nazwisko ucznia, klasa
b) skład komisji,
c) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 7
d) zadania (pytania) sprawdzające,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

14. Protokół stanowi aneks do arkusza ocen ucznia.
15. Do protokołu, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
17. Przepisy ust. 2-13 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, a ocena ustalona w tym przypadku przez komisję jest ostateczna.

 

§ 33.

1. Egzamin poprawkowy.

1) Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2) Egzamin poprawkowy mogą zdawać również uczniowie klas najwyższych programowo.
3) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

2. Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych:

1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w której skład wchodzą :

a) dyrektor szkoły lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) inny nauczyciel prowadzący podobne zajęcia edukacyjne, wychowawca ucznia.

4) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności :

a) skład komisji,
b) termin egzaminu poprawkowego,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) pytania egzaminacyjne,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną

5) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
6) Protokół stanowi aneks do arkusza ocen ucznia.
7) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
8) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
9) do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
10) Uczeń, dla którego wyznaczono egzamin poprawkowy otrzymuje informacji w formie pisemnej w czerwcu, a świadectwo w sierpniu.

 

§ 34.

1. Promocja do klasy programowo wyższej i ukończenie gimnazjum.

1) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem.
2) Promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3) Do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z religii lub etyki.
4) Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
5) Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
6) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8) Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych , których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
9) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych jak również na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 35.

1. Projekt edukacyjny.
2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
3. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
5. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego,
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

6. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
7. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
8. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
9. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
11. W przypadku, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
12. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczając poza te treści.

 

§ 36.

1. Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach ucznia.

1) Informację o postępach ucznia rodzice mogą uzyskać za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz w formie pisemnej od wychowawcy klasy.
2) W zakresie monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów, zachowania i frekwencji rodzic jest zobowiązany do korzystania z systemu UONET - dziennik elektroniczny - witryna dla rodzica oraz innych stron internetowych wskazanych przez szkołę, co potwierdza podpisem na początku roku szkolnego u wychowawcy klasy.
3) Rodzic ma prawo do osobistych kontaktów z wychowawcą lub nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne w ciągu całego roku szkolnego na terenie szkoły, po uzgodnieniu terminu spotkania.
4) Rodzic powinien uczestniczyć w zebraniach z wychowawcą i zapoznać się z indywidualną teczką z pracami pisemnymi i kartą indywidualnego rozwoju ucznia,
5) W terminie 10 dni roboczych przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, rodzic otrzymuje informację o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych przedmiotów. Ocena jest widoczna w dzienniku elektronicznym,
6) W terminie 10 dni roboczych przed śródrocznym lub rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, rodzic otrzymuje od wychowawcy klasy w formie pisemnej informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 37.

Zasady oceniania z zastosowaniem średniej ważonej – Aneks nr 1.